Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTEA

1. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego PROTEA;
5. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem proteadladomu.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą PROTEA prowadzoną przez Wandę Hęciak a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
11. Dni robocze- są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
12. Konto- przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego
13. Rejestracja- jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu
14. Sprzedawca (Właściciel)- firma PROTEA prowadząca sklep internetowy pod adresem proteadladomu.pl z siedzibą w Chomiąży, ul. Średzka 9A, 55-320 Malczyce, NIP 913-100-11-92


2. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: proteadladomu.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sklep internetowy, działający pod adresem: proteadladomu.pl prowadzony jest przez firmę PROTEA Wanda Hęciak, Chomiąża, ul. Średzka 9A, 55-320 Malczyce, NIP 913-100-11-92
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
2. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
3. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;
4. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
5. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

1. Przeglądarki na komputerach desktop:

1. Google Chrome w wersjach wyższych od 30
2. Mozilla Firefox w wersjach wyższych od 30
3. MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych
4. Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych
5. Opera w wersjach wyższych od 30
6. Safari w wersjach wyższych od 7

Przeglądarki na urządzeniach mobilnych:
1. IOS Safari w wersji 8 i wyższych
2. Android w wersjach wyższych od 4.4
3. Blackberry w wersji 10 i wyższych
4. Opera Mobile w wersjach wyższych od 12
5. Android Chrome w wersji 62 i wyższych

2. włączona obsługa JavaScript
3. włączona obsługa plików Cookies

5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie zadbać o dostęp do urządzenia końcowego umożliwiającego łączność z Internetem ( tablet, telefon, komputer itp.)
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma PROTEA zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu proteadladomu.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.


3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
3. Klient zobowiązany jest do:

1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Właściciela Sklepu
5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu (artykułów, zdjęć, opisów itp.) jedynie w zakresie własnego użytku osobistego bez możliwości ich rozpowszechniania i umieszczania na własnych stronach www, profilach społecznościowych i dokumentach internetowych (chyba że za pisemną zgodą Właściciela Sklepu)
6. niepodejmowania takich działań jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)


4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Umowę sprzedaży można zawrzeć dokonując rejestracji (zakładając konto użytkownika) lub bez rejestracji.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową proteadladomu.pl, dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
1. przedmiotu zamówienia,
2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
3. wybranej metody płatności,
4. wybranego sposobu dostawy,
5. czasu dostawy
7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
8. Przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z   dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
9. Państwa dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności  i Polityką dotyczącą cookies naszego Sklepu.
10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Protea Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.   
11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Złożyłeś zamówienie nr ...”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
13. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. 


5. Dostawa


 1.  Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD, Paczkomaty InPost, Paczka w RUCH-u. Zamówione towary można również odebrać osobiście pod adresem: Chomiąża, ul. Średzka 9a, 55-320 Malczyce. Koszty dostawy uzależnione są od wagi i gabarytów przesyłki oraz wybranej formy płatności. Szczegóły tutaj. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia (przy wybraniu opcji płatność przez pobranie) lub od dnia otrzymania zapłaty na konto (przy wybraniu opcji przedpłata).
 4. W wyjątkowych wypadkach czas realizacji zamówienia może się nieznacznie wydłużyć np. w okresie przedświątecznym. O zaistnieniu takich okoliczności Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową.


6. Ceny i metody płatności


1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, stawka podatku Vat -zw.
2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

1. przelewem na numer konta bankowego mBank 13-1140-2004-0000-3202-5547-3975,
2. płatnością za pośrednictwem IAI Pay,
3. za pobraniem, przy odbiorze przesyłki.


8. Prawo do odstąpienia od umowy


 1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Może to być na przykład pismo wysłane pocztą na adres: PROTEA Wanda Hęciak, Chomiąża, ul. Średzka 9a, 55-320 Malczyce lub pocztą elektroniczną na adres heciak@op.pl
 3. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Mogą również Państwo skorzystać z wygodnego i prostego kreatora zwrotów (dostępnego dla klientów zarejestrowanych), który daje możliwość odesłania paczki zwrotnej.


9. Skutki odstąpienia od umowy


 1.  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: PROTEA Wanda Hęciak, Chomiąża, ul. Średzka 9A, 55-320 Malczyce, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 3. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


10. Reklamacje dotyczące Towarów


 1. Firma Protea jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres heciak@op.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


11. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


 1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
 2.  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres:Protea Wanda Hęciak, Chomiąża, ul. Średzka 9a, 55-320 Malczyce, mailowo pod adres heciak@op.pl, telefonicznie pod numerem 500-013-549.
 3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.


12. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe


 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel